Dodaj ogłoszenie

Regulamin

REGULAMIN SERWISU BUYLANDO

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Buylando na rzecz Klientów w serwisie Buylando, usług polegających na umożliwieniu Klientom zamieszczania oraz wyszukiwania ogłoszeń dotyczących sprzedaży określonych nieruchomości, a także korzystania przez Agencje Nieruchomości z dodatkowych, odpłatnych funkcjonalności opisanych poniżej w § 7.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców (w tym Agencji Nieruchomości) korzystających z Serwisu.
 3. Klient ma możliwość porozumiewania się z Buylando za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] oraz formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Buylando przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Klientów. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

 

§ 2

Definicje

 

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenia:

 1. Buylando – spółka BuyLando Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul Gen. Romualda Traugutta 135/1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850579, posiadającą numer REGON 386555109 oraz numer NIP 386555109, reprezentowaną przez Pana Karola Bocheński – Prezes Zarządu, 
 2. Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która  zgodnie z zapisami Regulaminu utworzyła Konto.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Buylando czynności prawnej/korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Buylando czynności prawnej/korzystająca z Serwisu w celu związanym z tą działalnością.
 5. Agencja Nieruchomości – Przedsiębiorca prowadzący zawodową działalność gospodarczą w zakresie pośredniczenia w obrocie nieruchomościami.
 6. Serwis - internetowa platforma ogłoszeniowa funkcjonująca pod nazwą Buylando, prowadzona przez Buylando w języku polskim, umożliwiająca zamieszczanie i przeglądanie ofert sprzedaży poszczególnych nieruchomości, (gruntów) dostępna pod adresem internetowym: https://buylando.io/.
 7. Oferta - informacja o zamiarze sprzedaży danej nieruchomości znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana w Serwisie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie;

§ 3

Współpraca w pośredniczeniu sprzedaży nieruchomości 

 

 1. Nawiązanie współpracy z Serwisem Buylando możliwe jest wyłącznie na podstawie podpisanej umowy o współpracy. 
 2. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony i reguluje wszelkie zasady, prawa i obowiązki obu stron wynikające z nawiązanej współpracy, a także zasady wynagrodzenia. 
 3. Umowa podlega miesięcznemu okresowi wypowiedzenia. 

 

§ 4

Informacje techniczne o korzystaniu z Serwisu

 

 1. Korzystanie przez Klientów z usług, jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome lub Safari oraz dostępu do poczty elektronicznej. 
 2. Korzystanie przez Klientów z usług świadczonych przez Buylando jest także możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, w wersji mobilnej. 
 3. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług w Serwisie niezbędne jest również: np. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script czy włączenie Cookies.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw Buylando i osób trzecich. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne.
 5. Buylando dokłada wszelkich starań, aby świadczenie usług w Serwisie pozostawało niezakłócone i ciągłe. Buylando zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy wynikające z awarii i błędów technicznych. Buylando dołoży wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu. Buylando zastrzega sobie prawo do przerw o charakterze konserwacyjnym w działaniu Serwisu, nie dłuższych jednak jednorazowo niż 12 godzin. W każdym przypadku, gdy przerwa planowana jest na dłużej niż 12 godziny, Buylando przekaże tę informację drogą e-mail oraz w Serwisie.

 

§ 5

Reklamacje

 

 1. Reklamacja dotycząca działania Serwisu lub usług świadczonych za jego pośrednictwem może zostać złożona przez Klienta: 
  1. telefonicznie na numer indywidualnego opiekuna, 
  2. pisemnie na adres: ul. Gen. Romualda Traugutta 135/1A, 50-419 Wrocław, Polska
   1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. 
 2. Klient w opisie reklamacji powinien wskazać następujący zakres danych: (1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady oraz wskazanie wadliwej usługi, w tym numer reklamowanej Oferty; (2) żądanie sposobu doprowadzenia usługi do stanu zgodnego z umową; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację, w tym w szczególności login w Serwisie  – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Buylando.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, Buylando przed jej rozpatrzeniem, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku konieczności uzupełnienia pierwotnie złożonej reklamacji, termin na jej rozpatrzenie biegnie od doręczenia Buylando reklamacji uzupełnionej.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 zd. 2 - Buylando ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
 5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji wraz z uzasadnieniem drogą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

 

§ 9

Odpowiedzialność Buylando oraz kara umowna

 

 1. Buylando nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez osoby trzecie/Klientów umów związanych z daną Ofertą. Buylando nie ponosi również odpowiedzialności za jakość oferowanych nieruchomości, ich stan prawny, prawdziwość oraz rzetelność informacji podawanych w poszczególnych Ofertach przez Klientów, a także zdolność poszczególnych sprzedających oraz kupujących do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych w przyszłości umów sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem Oferty.
 2. Buylando nie odpowiada za:
 1. brak zainteresowania przedmiotem danej Oferty,
 2. realizację obowiązków poszczególnych Klientów wynikających z rękojmi/gwarancji dotyczących przedmiotu Oferty,
 3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Buylando,

 

 

§ 10

Newsletter

 

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o ofertach specjalnych (marketingowych) oraz nowościach związanych z usługami świadczonymi przez Buylando. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem e-mail: [email protected]. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna, nieodpłatna oraz świadczona przez czas nieokreślony.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem regulującym świadczenie usług określonych niniejszym Regulaminem jest prawo polskie. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Buylando, a Klientem będącym Konsumentem odnoszące się do świadczonych usług będą rozpoznawane przez Sąd ogólnie właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Buylando, a Klientem będącym Przedsiębiorcą odnoszące się do świadczonych usług będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Buylando. 
 5. Buylando zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub też wprowadzania dodatkowych regulaminów, które będą regulowały zasady świadczenia poszczególnych usług. O przedmiotowych zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz poprzez przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail podany przez niego podczas tworzenia Konta.  Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Buylando, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od chwili przesłania Regulaminu na adres e-mail danego Klienta (tj. wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, abyś mógł zapoznać się z jego treścią).
 6. Jeżeli wprowadzane zmiany będą modyfikowały warunki świadczonych dla Klienta usług - może on wypowiedzieć świadczenie tych usług, ze skutkiem na dzień wejścia w życie wprowadzanych do Regulaminu zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu może złożyć do dnia wejścia w życie zmian do Regulaminu.
 7. Klient będący Konsumentem może uzyskać pomoc w sprawie przysługujących mu uprawnień oraz ew. sporu między nim, a Buylando, w szczególności zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 8. Niezależnie od ust. 7 powyżej, Buylando niniejszym informuje, iż Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Strona ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów.
 9. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w Serwisie do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej.

 

Obecna wersja Regulaminu: 16 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Data: [•]

 

[•]
[•]

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

Ja, niżej podpisany - [•], adres e-mail: [•], niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu należącego do Buylando zawartej w dniu [•].

 

 

 

 

________________________

[•]

Formularz kontaktowy

Zamknij

Wypełnij formularz Oddzwonimy do Ciebie!

Śpieszy Ci się? Zadzwoń do konsultanta

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 796 787 167

Szukasz działki w konkretnej lokalizacji?

Znajdziemy ją dla Ciebie!

Skontaktuj się z nami

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu znalezienia odpowiedniej oferty.

Zamknij