Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kto jest za nią odpowiedzialny, na jakich zasadach się odbywa i kiedy przysługuje odszkodowanie? 
| 2 minuty czytania

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kto jest za nią odpowiedzialny, na jakich zasadach się odbywa i kiedy przysługuje odszkodowanie? 

Aleksandra

Aleksandra


Choć zaledwie 1/3 Polski objęta została tym aktem prawa miejscowego, to często inwestorzy i mieszkańcy mocno odczuwają jego obecność. Zobacz, jak przeprowadza się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i kto może to zrobić.


Kiedy następuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?


Zmiany w obowiązujących aktach prawa miejscowego wprowadza się na wniosek gminy - dokonuje się ich na podstawie uchwały rady gminy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Również osoby fizyczne mają możliwość zmiany MPZP według potrzeb, jeśli tylko urząd wyda odpowiednią zgodę na to. Chcąc zatem zmienić status działki np. z rolnej na budowlaną lub postawić budynek, który nie jest przewidziany w planie, musisz złożyć wniosek do organu administracji. Tylko pozytywna decyzja umożliwi Ci podjęcie dalszych kroków.


Co powinien zawierać wniosek o zmianę MPZP od osoby fizycznej?


Na szczęście zebranie dokumentacji nie jest skomplikowane. Wystarczy, że będzie zawierać: • przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,

 • określenie nieruchomości lub opis terenu, których dotyczy wniosek,

 • ksero lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości.


Tak przygotowany wniosek jest bezpłatny i kierujesz do prezydenta miasta, wójta albo burmistrza. Jeśli zostanie uznany, to analizuje się kwestie związane z zasadnością sporządzenia planu i stopień zgodności rozwiązań z ustaleniami. Przygotowuje się także materiały geodezyjne i ustala zakres prac planistycznych. Na koniec wniosek trafia do rady miasta albo rady gminy, która uchwala przystąpienie do zmiany planu. 


Zmiana MPZP przez gminę - procedura i terminy


Gmina ustanawia ją z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wniosek prezydenta miasta, burmistrza albo wójta. Sporządza uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. Publikuje się zawiadomienie w urzędowym obwieszczeniu i prasie miejscowej, a także przez rady osiedli lub sołtysów w zależności od formy komunikacji na konkretnym terenie. Od tego momentu można składać wnioski do nowego planu, które następnie są administracyjnie rozpatrywane. Sporządzanie planu kończy gotowy projekt planu miejscowego. Następnie na podstawie opinii urzędów i uzgodnień wprowadzane są ewentualne zmiany. Tak przygotowany projekt dostępny jest publicznie przez co najmniej 21 dni. Jeśli i w tym przypadku są uwagi, to można je składać przez najbliższe 14 dni, a zarządcy rozpatrują je przez kolejnych 21 dni.


Jeśli sporządzenie planu miejscowego lub jego zmiana, a następnie uchwała przyczyniła się do wzrostu wartości nieruchomości, a właściciel ją sprzedaje, to musi wnieść opłatę ustaloną w tym planie (nie więcej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości). 


Odszkodowanie od gminy za zmianę planu miejscowego


Osoby, których uwagi nie zostały wzięte pod uwagę, mogą wnioskować o kolejną zmianę MPZP lub zaskarżyć uchwalony plan miejscowy do sądu administracyjnego. Gmina ponosi odpowiedzialność za zmiany w użytkowaniu nieruchomości lub ich części, które powstały na skutek zmiany planu. Kiedy wprowadza niekorzystne dla właścicieli przekształcenia, mają oni prawo domagać się odszkodowania za rzeczywistą szkodę lub wykupienia gruntu w całości bądź jego części. Ponadto gmina może zaproponować nieruchomość zamienną.


Studium UWarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy a MPZP


Powstanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinno zostać poprzedzone ustanowieniem SUiKZPG, które ma na celu określić jej politykę przestrzenną. Jakie informacje znajdują się w tym dokumencie? • dotychczasowe przeznaczenie terenu, jego zagospodarowanie i uzbrojenie,

 • stan środowiska wraz z rolniczą i leśną przestrzenią produkcyjną, wielkością zasobów wodnych i wymogami ochrony środowiska,

 • stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

 • warunki życia mieszkańców, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa,

 • potrzeby i możliwości rozwoju gminy,

 • stan prawny gruntów,

 • istnienie obiektów i terenów chronionych,

 • obszary naturalnych zagrożeń geologicznych i złóż kopalin,

 • systemy komunikacji i infrastruktury technicznej (gospodarka wodno-ściekowa, energetyczna i gospodarka odpadami),

 • realizacja ponadlokalnych celów publicznych.


Studium jest aktem planistycznym, stanowiącym podstawę uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium nie ma mocy prawnej - pełni rolę aktu kierownictwa wewnętrznego. Wraz z MPZP jest efektem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie dnia 27 marca 2003 r.

Oceń artykuł
Buylando Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej?

Dołącz do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z nowymi ofertami i aktualnościami na naszym blogu

Formularz kontaktowy

Zamknij

Wypełnij formularz Oddzwonimy do Ciebie!

Śpieszy Ci się? Zadzwoń do konsultanta

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 668 287 426

Szukasz działki w konkretnej lokalizacji?

Znajdziemy ją dla Ciebie!

Skontaktuj się z nami

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu znalezienia odpowiedniej oferty.

Zamknij